Сторінки

понеділок, 11 вересня 2017 р.

Календарно-тематичне планування з української мови 5-8 класи

УКРАЇНСЬКА     МОВА
5 клас
(122 год, 3,5 год на тиждень)
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
ІІ семестр
Перевірка мовної теми
4
4
Письмо:


переказ
1
1
твір
-
1
Правопис:


диктант
1
1

№ з/п
Зміст програмового матеріалу
К-ть год.
Дата
1
Вступ.
Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України.
1

2
РМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне.
1

3
РМ № 2. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично). Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).
1

4
РМ № 3. Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів (орієнтовні теми: «Де і як я провів(ла) літні канікули», «Чим запам’яталося мені літо»).
1

5
Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.
1

6
РМ № 4. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.
1

7
РМ № 5. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини)
1

8
РМ № 6. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.
1

9
Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.
1

10
 Лексикологія. Повторення вивченого з лексикології в попередніх класах.
1

11
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).
1

12
Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні
1

13
Лексична помилка та умовне позначення її (практично). Тлумачний словник.
1

14
Групи слів за значенням: синоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником синонімів. Складання усного опису предмета (квітки, куща калини, осіннього листя і т. ін.) за картиною.
1

15
Групи слів за значенням: антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.
1

16
Групи слів за значенням: омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів.
1

17
РМ № 7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).
1

18
РМ № 8. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).
1

19
РМ № 9. Аналіз контрольного переказу.
1

20
Групи слів за значенням: пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.
1

21
КТР № 1. Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія.
1

22
Аналіз контрольної роботи. Будова слова. Орфографія. Повторення вивченого в попередніх класах.
1

23
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).
1

24
Спільнокореневі слова й форми слова.
1

25
Незмінні й змінні слова. Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).
1

26
 РМ № 10. Письмовий твір-опис тварини з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).
1

27
РМ № 11. Аналіз письмового твору-опису тварини.
1

28
Написання префіксів пре-, при-, прі-.Правопис префіксів роз-, без-, з-, с- (повторення).
1

29
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї (повторення).
1

30
Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень  зменшуваності й пестливості. 
1

31
Правила переносу слів із подвоєними буквами (повторення). Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.
1

32
Правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими (повторення). 
1

33
КТР № 2. Будова слова. Орфографія.
1

34

Аналіз контрольної роботи. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Повторення вивченого в попередніх класах.

1

35

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

1

36

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення).

1

37

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

1

38
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв.
1

39
Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).
1

40
РМ № 12. Особливості будови розповіді.
1

41
РМ № 13. Особливості будови елементарного роздуму.
1

42
РМ № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
1

43
Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.
1

44
Орфоепічна помилка (практично).
1

45
КТР № 3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
1

46
Аналіз контрольної роботи. Вимова  наголошених і ненаголошених голосних.
1


47
Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.
1

48
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
1

49
Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.
1

50
Орфографічний словник. Орфограма (практично). 
1

51
Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.
1

52
Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.
1

53
Контрольний диктант.
1

54
Аналіз контрольного диктанту. Вимова і правопис префіксів роз-, без-.
1

55
 КТР № 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
1

56
Аналіз контрольної роботи. Спрощення в групах приголосних.
1

57
Укладання пам’ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.
1

58
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).
1

59
Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].
1

60
Чергування [о], [е] з [і].
1

62
Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.
1

63
РМ № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом
1

64
РМ № 16. Аналіз письмового твору.
1

65
Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].
1

66
Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).
1

67
РМ № 17. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.
1

68
Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-). Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.
1

69
Основні правила переносу.
1

70
Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).
1

71
Правила вживання апострофа.
1

72
КТР № 5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
1

73
Аналіз контрольної роботи. Відомості із синтаксису й пунктуації. Повторення вивченого в попередніх класах.
1

74
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення Головне й залежне слово в словосполученні.
1

75
Речення, його граматична основа (підмет і присудок).
1

76
Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). 
1

77
Види речень за метою висловлення (повторення). Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта або шкільної газети про цікавий випадок із життя класу з використанням різних за метою висловлення речень.
1

78
Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).
1

79
Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
1

80
РМ № 18. Контрольний письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі .
1

81
РМ № 19. Аналіз контрольного твору.
1

82
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.
1

83
Другорядні члени речення: додаток. Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки),
1

84
Другорядні члени речення:  означення. Діалог-розпитування (орієнтовна тема: «Домашня тварина, про яку ти мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення)
1

85
Другорядні члени речення: обставина. Діалог-розпитування «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).
1

86
КТР № 6. Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.
1

87
Аналіз контрольної роботи. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).
1

88
Кома між однорідними членами.
1

89
Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.
1

90
Двокрапка при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.
1

91
Тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами. Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.
1

92
РМ № 20. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.
1

93
РМ № 21. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.
1

94
РМ № 22. Аналіз контрольного переказу.
1

95
Звертання. Непоширені й поширені звертання.
1

96
Розділові знаки при звертанні (повторення). Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.
1

97
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).
1

98
Виділення вставних слів на письмі комами. Складання інформації до шкільного веб-сайта про цікавий випадок з життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень).
1

99
Контрольний диктант.
1

100
Аналіз контрольного диктанту. РМ № 23. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.
1

101
РМ № 24. Ділові папери. Оформлення конверта.
1

102
Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
1

103
Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
1

104
КТР № 7. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами. Складні речення.
1

105
Аналіз контрольної роботи. Пряма мова.
1

106
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
1

107

Діалог. Інсценування байки, текст якої містить діалог.

1

108
Тире при діалозі.
1

109

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

Лексикологія.
1

110
Будова слова й орфографія.
1

111
Фонетика й графіка.
1

112
Орфоепія й орфографія.
1

113
Синтаксис.
1

114
Пунктуація.
1

115
КТР № 8. Пряма мова. Діалог. Повторення вивченого.
1

116
Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.
1                                                                   6 клас
(122 год, 3,5 год на тиждень)
№ з/п
Зміст програмового матеріалу
К-ть год.
Дата
1
Вступ.
Краса й багатство української мови.
1

2
РМ № 1. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення  вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення),  тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).
1

3
РМ № 2. Повторення вивченого про типи мовлення.
1

4
РМ № 3. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування
1

5
Повторення, узагальнення  й поглиблення вивченого.
Словосполучення і речення. Головні члени речення.
1

6
Просте речення. Складне речення.  
1

7
Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні.
1

8
Пряма мова. Діалог.
1

9
РМ № 4. Повторення відомостей про стилі мовлення.
Поняття про офіційно-діловий стиль.
1

10
РМ № 5. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію
1

11
КТР № 1. Повторення вивченого.
1

12
Аналіз контрольної роботи. Лексикологія. Повторення вивченого в попередніх класах.
1

13
Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.
1

14
Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).
1

15
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.
1

16
Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.
1

17
Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.
1

18
Пароніми (практично).
1

19
РМ № 6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).
Будова елементарного роздуму.
1

20
 РМ № 7. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.
1

21
КТР № 2. Лексикологія.
1

22
Аналіз контрольної роботи. Фразеологія. Повторення вивченого в попередніх класах.
1

23
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.Джерела українських фразеологізмів.
1

24
Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.
1

25
Фразеологіз­ми в ролі членів речення.
1

26
РМ № 8. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
1

27
РМ № 9. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі
1

28
РМ № 10. Аналіз письмового твору.
1

29

Словотвір. Орфографія. Повторення вивченого в попередніх класах.

1

30

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

1

31

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

1

32
Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.
1

33
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький;  буквосполученням  -чн- (-шн-).
1

34
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами
 -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
1

35
Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.
1

36
Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.
1

37
Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів.
1

38
КТР № 3. Словотвір. Орфографія
1

39
Аналіз контрольної роботи. Морфологія. Орфографія. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).
1

40
Контрольний диктант
1

41
Аналіз контрольного диктанту. Іменник. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

42
Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).
1

43
Велика буква та лапки у власних назвах.
1

44
Збірні іменники.
1

45
РМ № 11. Будова опису приміщення.
1

46
РМ № 12. Визначення ролі іменників в описі приміщення.
1

47
Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
1

48
Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
1

49
Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.
1

50
КТР № 4. Іменник
1

51
Аналіз контрольної роботи. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.
1

52
Відмінювання іменників І відміни.
1

53
Відмінювання іменників ІІ відміни.
1

54
РМ № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.
1

55
Аналіз контрольного переказу. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.
1

56
Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.
1

57
Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.
1

58
Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
1

59
РМ № 14. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.
1

60
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові
1

61
Не з іменниками.
1

62
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).
1

63
Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).
1

64
Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

65
РМ № 15. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).
1

66
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.
1

67
Перехід прикметників з однієї групи в іншу.
1

68
Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.
1

69
Відмінювання прикметників.
1

70
РМ № 16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
1

71
РМ № 17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.
1

72
РМ № 18. Аналіз контрольного переказу.
1

73
Відмінювання прикметників.
1

74
Прикметники твердої й м’якої груп.
1

75
Перехід прикметників в іменники.
1

76
Творення прикметників (практично).
1

77
КТР № 5. Іменник. Прикметник
1

78
Аналіз контрольної роботи. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.
1

79
Написання прикметників із суфіксами:  -ськ-,-цьк-, -зьк-
1

80
Букви е, о в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-
(-йов-, -ьов-).
1

81
Буква и в прикметникових суфіксах  -ин-,-ін-,-ичн-.
1

82
РМ № 19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі,                               С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.
1

83
РМ № 20. Аналіз письмового твору.
1

84
Написання не з прикметниками.
1

85
Написання -н- і -нн- у прикметниках.
1

86
Написання складних прикметників разом і через дефіс.
1

87
Контрольний диктант
1

88
Аналіз контрольного диктанту. Написання прізвищ прикметникової форми.
1

89
КТР № 6. Прикметник
1

90
Аналіз контрольної роботи. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

91
Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.
1

92
Числівники прості, складні й складені.
1

93
Відмінювання кількісних числівників.
1

94
Відмінювання порядкових числівників.
1

95
Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.
1

96
Роздільне написання складених числівників.
1

97
Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
1

98
Узгодження числівників з іменниками.
1

99
Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.
1

100
Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.
1

101
КТР № 7. Числівник.
1

102
Аналіз контрольної роботи. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

103
Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).
1

104
РМ № 21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі  з використанням займенників, що належать до різних розрядів.
1

105
РМ № 22. Аналіз контрольного твору.
1

106
РМ № 23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)
1

107
Відмінювання особових, зворотного, присвійних, вказівних; питальних, відносних займенників.
1

108
Відмінювання заперечних, означальних й неозначених займенників.
1

109
Приставний н у формах особових і вказівних займенників.
1

110
Написання разом і через дефіс неозначених займенників.
1

111
Правопис заперечних займенників.
1

112
Написання займенників із прийменниками окремо.
1

113

КТР № 8. Займенник.

1

114
Аналіз контрольної роботи. Повторення в кінці року. Лексикологія. Фразеологія.
1

115
Словотвір та орфографія.
1

116
Морфологія й орфографія.
1
                                                              7 клас
(88 год 2,5 год на тиждень)
№ з/п
Зміст програмового матеріалу
К-ть год.
Дата
1
Вступ. Літературна норма української мови.
1

2
РМ № 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).
1

3
РМ № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.
1

4
РМ № 3. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).
1

5
Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
1

6
РМ № 4. Есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.
1

7
Повторення та узагальнення вивченого. Частини мови: іменник, прикметник, числівник, займенник.
1

8
Повторення та узагальнення вивченого. Правопис вивчених частин мови.
1

9
РМ № 5. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.
1

10
РМ № 6. Аналіз контрольного переказу.
1

11
Морфологія. Орфографія. Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

12
Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).
1

13
Неозначена форма (інфінітив) та особові форми
1

14
Доконаний і недоконаний види дієслова.
1

15
Часи дієслів. Теперішній час.
1

16
Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
1

17
Майбутній час.
1

18
КТР № 1. Повторення вивченого. Дієслово.
1

19
Аналіз контрольної роботи. Дієслова І і ІІ дієвідмін.
1

20
Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення).
1

21
Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.
1

22
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).
1

23
Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу.
1

24
РМ № 7. Стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій.
1

25
РМ № 8. Аналіз письмового переказу.
1

26
Безособові дієслова.
1

27
Способи творення дієслів.
1

28
Не з дієсловами (повторення).
1

29
Контрольний диктант.
1

30
Аналіз контрольного диктанту. Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).
1

31
КТР № 2. Дієслово.
1

32
Аналіз контрольної роботи. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1

33
Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.
1

34
РМ № 9. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників
1

35
Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
1

36
Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.
1

37
РМ № 10. Особливості будови опису зовнішності людини.
1

38
РМ № 11. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).
1

39
Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.
1

40
Безособові дієслівні форми на -но, -то.
1

41
РМ № 12. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.
1

42
Правопис суфіксів дієприкметників.
1

43
РМ № 13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).
1

44
РМ № 14. Аналіз письмового твору.
1

45
Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.
1

46
Не з дієприкметниками.
1

47
КТР № 3. Дієприкметник.
1

48
Аналіз контрольної роботи. РМ № 15. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів
1

49
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

50
Дієприслівниковий зворот.
1

51
Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.
1

52
РМ № 16. Контрольний письмовий переказ тексту розповідного характеру  художнього стилю про виконання певних дій (за складним планом).
1

53
Аналіз контрольного переказу. Вид і час дієприслівників.
1

54
Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх.
1

55
Не з дієприслівниками.
1

56
КТР № 4. Дієприслівник.
1

57
Аналіз контрольної роботи. РМ № 17. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).
1

58
РМ № 18. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі
1

59
РМ № 19. Аналіз контрольного твору.
1

60
Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1

61
Розряди прислівників (практично).
1

62
Ступені порівняння прислівників.
1

63
РМ № 20. Складання анотації на книжку з використанням  прислівників.
1

64
Творення й правопис прислівників.
1

65
Букви -н- та -нн- у прислівниках.
1

66
Не і ні з прислівниками.
1

67
И та і в кінці прислівників.
1

68
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.
1

69
РМ № 21. Усний портретний нарис у публіцистичному стилі. 
1

70
РМ № 22. Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі. 
1

71
Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.
1

72
Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.
1

73
КТР № 5. Прислівник.
1

74
Аналіз контрольної роботи. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою.
1

75
Непохідні  й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Синонімічні й антонімічні  прийменники.
1

76
Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.
1

77
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням.
1

78
Використання  сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.
1

79
Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні  сполучники.
1

80
Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично).
1

81
Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення).
1

82
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.
1

83
Контрольний диктант
1

84
Аналіз контрольного диктанту. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.
1

85
КТР № 6. Службові частини мови. Вигук.
1

86
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація вивченого  про частини мови, правопис і використання їх у мовленні.
1
                                                          
                                                             8-й клас
(70 год, 2 год на тиждень)
№ з/п
Зміст програмового матеріалу
К-ть год.
Дата
1
Вступ. Мова — найважливіший засіб спілку­вання, пізнання та впливу.
1

2
РМ № 1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті.
1

3
Повторення та узагальнення вивченого. Лексикологія. Фразеологія.
1

4
Морфологія й орфографія.
1

5
Основні правила правопису
1

6
Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення.
1

7
РМ № 2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.
1

8
РМ № 3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.
1

9
РМ № 4. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.
1

10
Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.
1

11
Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.
1

12
Граматична помилка та її  умовне позначення (практично).
1

13
КТР № 1. Повторення вивченого. Словосполучення й речення.
1

14
Аналіз контрольної роботи. РМ № 5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від матеріалів  відеохостинга YouTube, присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури.
1

15
Повторення вивченого в попередніх класах. Просте речення. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення.
1

16
Підмет і присудок. Способи вираження підмета.
1

17
Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.
1

18
РМ № 6. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі.
1

19
Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.
1

20
Контрольний диктант.
1

21
Аналіз контрольного диктанту. РМ № 7. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності.
1

22
Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.


23
Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення (повторення).
1

24
Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
1

25
РМ № 8. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок.
1

26
Аналіз контрольного переказу. Види обставин (за значенням), способи вираження їх.
1

27
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
1

28
КТР  № 2. Просте речення. Головні і другорядні члени речення
1

29
РМ № 9. Особливості будови опису місцевості. Стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).
1

30
РМ № 10. Контрольний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за складним планом) з використанням порівняльних зворотів.
1

31
РМ № 11. Аналіз контрольного твору та письмового переказу.
1

32
Односкладне речення. Односкладні прості речення
з головним членом у формі присудка: означено-особові
1

33
Односкладні прості речення  з головним членом у формі присудка: узагальнено-особові
1

34
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка: неозначено-осо­бові
1

35
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка: безособові
1

36
Односкладні прості речення з головним членом у формі  підмета (називні). Односкладне речення як частина складного речення.
1

37
РМ № 12. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначен­ня місця.
1

38
Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.
1

39
Повторення вивченого в попередніх класах. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові).
1

40
Кома між однорідними членами речення.
1

41
Речення з кількома рядами однорідних членів.
1

42
Однорідні й неоднорідні означення.
1

43
КТР № 13. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними  членами речення.
1

44
КТР № 14. Аналіз контрольного твору.
1

45
Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
1

46
Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
1

47
КТР № 3. Односкладні речення. Речення з однорідними членами.
1

48
Аналіз контрольної роботи. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання.
1

49
Розділові знаки при звертанні.
1

50
РМ № 15. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.
1

51
Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.
1

52
Розділові знаки при вставних словах.
1

53
Контрольний диктант
1

54
Аналіз контрольного диктанту. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Відокремлення другорядні члени речення (також уточнювальні)
1

55
Відокремлені означення.
1

56
Розділові знаки при відокремлених означеннях.
1

57
Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках.
1

58
РМ № 16. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії  й культури в публіцистичному стилі (за складним планом) із використанням прикладок
1

59
РМ № 17. Аналіз контрольного переказу.
1

60
Відокремлені обставини.
1

61
Розділові знаки при відокремлених обставинах.
1

62
РМ № 18. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин).
1

63
Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках.
1

64
Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення.
1

65
КТР № 4. Речення з відокремленими членами.
1

66
Аналіз контрольної роботи. Повторення. Словосполучення й речення. Види речень. Розділові знаки в кінці речень
1

67
Повторення. Головні й другорядні члени речення
1